Obchodní podmínky a GDPR (ochrana osobních údajů).

Používáme soubory cookie k poskytování služeb, reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s cookies souhlasíte.

V Beauty studiu Dana si velmi vážíme Vaší důvěry a se svěřenými osobními údaji nakládáme dle dobrých mravů a nejlepšího vědomí a svědomí.

Platební podmínky

V našem studiu lze ošetření platit:

 • v hotovosti (CZK, USD, EUR)
 • převodem na účet 20 82 13 73 59 / 0800

Konzultace

Konzultace ke všem ošetřením (kromě dermatologických zákroků lékařem) jsou zdarma.

Dermatologické zákroky

Při sjednání termínu zákroku s lékařem se platí záloha ve výši 2.000 Kč na výše uvedený účet předem.

Zvýhodněné ceny našich služeb

Poukázky na slevu, dárkové vouchery apod. nelze sčítat. Vždy platí maximálně jedna sleva/voucher. Platnost voucherů je 6 měsíců od data vydání.

Řešení neshod

V případě rozporu s výsledkem můžete podat písemné vyjádření na e-mail dana@beauty-you.eu. Písemné vyrozumění zpět obdržíte nejpozději do 30 dnů.

Povinná informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V případě spotřebitelského sporu s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě: Česká obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Web: https://adr.coi.cz/cs

Více informací o mimosoudním řešení sporů je dále možné nalézt na webových stránkách evropské platformy pro řešení on-line sporů:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Ochrana a zpracování osobních údajů

Děkujeme za využití našich služeb. Velmi si vážíme Vaší důvěry, a proto shromažďujeme pouze nezbytné informace k provedení ošetření. Služby Vám poskytuje:

Dana Clinic, Dana Scholleová
Mladoboleslavská 425
(vchod z ulice Hůlkova)
Praha 9 – Kbely
197 00

IČ: 48285935
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 19
Fyzická osoba zapsaná v ŽR od 27. 4. 2009.

Zároveň jsme správcem Vašich osobních údajů, a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Vaše práva ke zpracovávaným osobním údajům

 • Právo na výmaz / právo být zapomenut – vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo vzít zpět udělený souhlas zasláním tohoto sdělení na dana@beauty-you.eu
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

Kontaktní formulář

V případě vyplnění kontaktního formuláře na webu www.beauty-you.eu o Vás zpracováváme následující údaje: Jméno, e-mail a text zprávy.

Sběr osobních údajů před prvním ošetřením

Před prvním ošetřením Vám vystavíme kartu klienta, ve které evidujeme následující osobní údaje: jméno, telefon, datum narození, e-mail, užívané léky, nemoci, alergie a adresu bydliště.

Výše uvedené osobní údaje je nezbytné zpracovat k zajištění komunikace mezi vámi a Beauty studiem Dana, aby došlo k vyřízení vašeho požadavku. V případě, že uvedete vaše zdravotní údaje, jedná se o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Obecně je zpracování této kategorie osobních údajů dobrovolné, ale v tomto případě je nezbytné k ošetření vzhledem k možným kontraindikacím.

Souhlas se zveřejněním Vašich fotografií a videí ke komerčním účelům a souhlas se zasíláním informačních e-mailů je nepovinný a případně máte právo již udělený souhlas kdykoli odvolat.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné komunikace, nejdéle však 5 let. V případě ošetření uchováváme osobní údaje minimálně po dobu 10 let dle požadavků platné legislativy České republiky.

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.

Zásady ochrany soukromí

Dbáme na to, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými předpisy a nemohlo dojít ke zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?
Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se o Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům:

 • Informace o produktových novinkách.
 • Realizace služby.
 • Vyřízení případné reklamace.
 • E-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailů, nebo potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě objednávky služby / produktu.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?
Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky používají, naleznete v následující tabulce:

Název služby Data Účel Typ souhlasu
Facebook Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Oprávněné zájmy správce. Opt-out, není nutný souhlas.
Google analytics Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Není nutný souhlas.
Google Adwords Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Není nutný souhlas.

Jak využíváme Cookies
Používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní.

 • First-party relační – pro zajištění správné funkce webu (uložené z naší domény a platnost končící na konci relace)
 • First-party perzistentní – pro zajištění správné funkce webu (uložené z naší domény s definovanou platností)
 • Third-party perzistentní – pro analýzu návštěvnosti (cookies společnosti Google pro Google Analytics s definovanou platností)

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?
Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Anonymizace osobních údajů.

 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 • Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?
Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou osobu – viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá osobní data odstranit.

Obecná ustanovení
Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,
 • požadovat na správci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

Dana Clinic

Mladoboleslavská 425
Praha 9 - Kbely
197 00

+420 777 858 647

Pin It on Pinterest

Share This